ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Συμπληρωματικές μελέτες Λ.Κηφισου από Ποσειδώνος μέχρι Α.Κ. Αγ. Άννας

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΧΟΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωτεχνική έρευνα (εκτέλεση γεωτρήσεων, εργαστηριακών δοκιμών, αξιολόγηση) και μελέτη πασσάλων για την θεμελίωση τεχνικών από την Χ.Θ. 0+000 έως την Χ.Θ.3+060.

-Γέφυρα Α.Δ. λεωφόρου Κηφισού άνωθεν Λ. Ποσειδώνος μήκους 250m περίπου

-Γέφυρες κόμβου Κηφισού  έμπροσθεν του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (οκτώ γέφυρες κόμβου)

-Ορύγματα και επιχώματα στην παραλιακή ζώνη της Λ. Ποσειδώνος (Μέθοδος δυναμικής συμπύκνωσης)

-Γέφυρα κάλυψης Κηφισού ποταμού από Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 0+700, μήκους L=700m

-Τεχνικό έργο διευθέτησης Κηφισού ποταμού από Χ.Θ. 1+400 – Χ.Θ. 3+060 (πασσαλότοιχοι)

-Γέφυρα ΟΣΕ άνωθεν Κηφισού ποταμού μήκους L=650m

-Α.Δ. οδού Αγ. Άννας μήκους L=250m

-Γέφυρα δεξιού παράπλευρου στην λαχαναγοράς μήκους L=350m

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

pic-2 pic-3

 

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη ολοκλήρωσης υπολειπόμενων εργασιών αυτοκ/μου Τρίπολης – Καλαμάτας, στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωτεχνική και Γεωλογική έρευνα – μελέτη για την

Α) Κατασκευή τμήματος οδού μήκος 470m σε περιοχή ορύγματος με κατολισθημένα πρανή. Μελετήθηκε η εφαρμογή πασσαλότοιχον.

Β) Κατασκευή γέφυρας Κ.Δ. σιδ/κής γραμμής προς Καλαμάτα 92m.

Γ) Κατασκευή των κλάδων και τεχνικών του κόμβου της Ε.Ο. προς Κυπαρισσία με προβλήματα κατολισθήσεων των ορυγμάτων του κόμβου.

Δ) Αποκτάσταση του επιχώματος της οδού μεταξύ των Χ.Θ. 13+500 – Χ.Θ. 13+650, όπου είχαν εμφανιστεί διαμήκεις ρωγματώσεις, Εφαρμογή της μεθόδου των πασσαλότοιχων.

Ε) Κατασκευή γέφυρας Κ.Δ. της Ε.Ο. προς Κυπαρισσία μήκους 24m.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 

Ανάθεση καθηκόντων συμβούλου για την εκπόνηση μελετών Τεχνικών σε διάφορες θέσεις του κυρίως άξονα της Εγνατίας οδού. Γέφυρα ποταμού Μετσόβου Τμήμα 3.2 Εγνατίας οδού.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προγραμματισμός γεωτεχνικών ερευνών οριστικής γεωλογικής μελέτης γέφυρας Μετσόβου, Μελέτη οδών πρόσβασης στα μεσόβαθρα. Μέτρα άμεσης υποστήριξης πρανών και θεμελίωσης τοίχων αντιστήριξης. Γεωτεχνική Μελέτη και παρακολούθηση εκσκαφών φρεάτων θεμελίωσης μεσοβάθρων γέφυρας.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

pic-4

 

Επίβλεψη πρόσθετης γεωτεχνικής έρευνας και αξιολόγηση των ευρυμάτων της για την εκπόνηση των μελετών των γεφυρών του Α/Κ Παναγιάς (τμήμα 4.1.1s) της Εγνατίας οδού.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αξιολόγηση γεωτεχνικής έρευνας γέφυρας δύο ανεξάρτητων κλάδων και γέφυρας κλάδου εξόδου μετά των μεταβατικών επιχωμάτων τους σε περιοχή με κατολισθητικά φαινόμενα.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί

 

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη τμήματος Β στα πλαίσια της Μελέτης αναμόρφωσης και επικαιροποίησης Λ. Κύμης και επέκτασης μέχρι το ολυμπιακό χωριό

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωτεχνική έρευνα (εκτέλεση γεωτρήσεων, εργαστηριακών δοκιμών, αξιολόγηση) και μελέτη οδού μήκους 10km εντός αστικής περιοχής.

Στο Β΄ τμήμα από Ε.Ο. έως το Ολυμοιακό Χωριό έγιναν τα εξής:

(i) Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη θεμελίωσης (Φ.Ι πασσάλων) στην γέφυρα ρέματος Χελιδονούς μήκους 300m, στην ΑΔ Μονοματίου, στην ΑΔ Τατοΐου, στην ΚΔ γέφυρας ΣΓΥΤ, στο COVER & CUT οδού Θηβαΐδος και στο τεχνικό κάλυψης ρεάματος Κοντίτα.

(ii) Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη θεμελίωσης οδού σε όλο το μήκος (L=4,5km περίπου), ευστάθειας πρανών ορυγμάτων μήκους 800m περίπου και ύψους 12m και πασσαλότοιχων.

Το έργο στο Β τμήμα έχει ολοκληρωθεί.

pic-6

 

Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών και επίβλεψη γεωτ/κών εργασιών του τμήματος από Παράκαμψη Ελλασόνας έως Τριγωνικό Κοζάνης της Εγνατίας οδού

Τμήμα 51.1 Παρακαμψη Ελασσόνας & τμήμα 51.2 Παράκαμψη Ελασσόνας – Τριγωνικό Κοζάνης

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τμήμα 51.1: Παράκαμψη Ελασσόνας μήκους 6km. Περιλαμβάνει:

Κοιλαδογέφυρα μήκους 150m

ΑΔ οδού με υπάρχουσα οδό προς Τσαριτσάνη

Σήραγγα μήκους 140m

Γέφυρα Ελασσονίτικου ποταμού μήκους 90m

Έγινε μελέτη των θεμελιώσεων και της προσωρινής υποστήριξης της σήραγγας. Μελέτη βραχωδών ορυγμάτων συνολικού μήκους 800m ύψους 5-20m. Μελέτη επιχωμάτων συνολικού μήκους 1500m, ύψους 5-35m, Μελέτη οδοστρωσίας και ασφαλτικών.

Τμήμα 51.2: Παράκαμψη Ελασσόνας – Τριγωνικό Κοζάνης

Περιλαμβάνει την μελέτη 13 ορυγμάτων μέγιστου ύψους 46,5m, 1 CUT & COVER ύψους 30m και μήκους 112m, 3 τοίχους αντιστήριξης, 1 επίχωμα ύψους 33m, μία γέφυρα ανοίγματος 75,5m και 1 ΑΔ, 1ΚΔ, Μελέτη οδοστρωσίας.

 

Μελέτη τεχνικών έργων και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών για την Ν.Δ.Σ.Γ. υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Λιανοκλάδι – Δομοκός Χ.Θ.13+500 έως Χ.Θ.25+000

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εκτέλεση βαθειών γεωτρήσεων και αξιολόγηση για τις ανάγκες διερεύνησης των γεωτεχνικών συνθηκών στη δίδυμη σιδηροδρομική σήραγγα Όθρυος, στις σιδηροδρομικές γέφυρες ΣΓ12 έως ΣΓ16 και σε τεχνικό αντιστήριξης πρανών στην έξοδο της σήραγγας.

 

Μελέτη χάραξης για την νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκας – Κοζάνης τμήμα Καλαμπάκα – Δήμητρα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΔΙΣΥ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωτεχνική και γεωλογική έρευνα-μελέτη Ορυγμάτων – Επιχωμάτων σε τμήμα νέας γραμμής μήκους 30m.

 

Ολοκλήρωση Μελετών Παράκαμψης Αράχωβας

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προγραμματισμός και γεωτεχνική έρευνα και μελέτη ορυγμάτων, επιχωμάτων, επτά γεφυρών ανατολικού και δυτικού κόμβου εισόδου και εξόοδου Αράχωβας

 

Γεωτεχνικές έρευνες γεφυρών, άνω και κάτω διαβάσεων στο τμήμα Κόρινθος – Κιάτο από Χ.Θ. 0+250 έως Χ.Θ. 20+400 (Συμμετοχή 50%)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΡΝΑ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εκπονήθηκαν οι κάτωθι γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες

· Εκτέλεση 86 γεωτρήσεων συνολικού βάθους 2141m, εργαστηριακών δοκιμών και σύνταξη 89 τευχών Παρουσίασης και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το σύνολο των τεχνικών έργων (Γεφυρών, Άνω και Κάτω Διαβάσεων) του τμήματος.

· Εκτέλεση 40 ερευνητικών φρεάτων, εργαστηριακών δοκιμών και σύνταξη τευχών Παρουσίασης και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων για την Θεμελίωση των επιχωμάτων του αυτοκινητόδρομου.

· Εκπόνηση 23 γεωτεχνικών μελετών ευστάθειας καθώς και τυπικών διατομών διαμόρφωσης επιχωμάτων, με διάφορη μήκη εφαρμογής, για το σύνολο του ως άνω τμήματος του αυτοκινητόδρομου.

 

Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες οχετών και τοίχων αντιστήριξης στο τμήμα Κόρινθος – Κιάτο από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 20+400 (Συμμετοχή 50%)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: APION KLEOS CJV

pic-10

 

«Υπηρεσίες Συμβούλων-Οίκων για την Εκτέλεση Γεωλογικών-Γεωτεχνικών Ερευνών και Εργασιών στο τμήμα της Ιονίας Οδού ΤΜΗΜΑ Ι: Α/Κ ΚΟΥΒΑΡΑ-Α/Κ ΚΟΜΠΟΤΙ»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ/ΟΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωτεχνική έρευνα (εκτέλεση γεωτρήσεων , εργαστηριακών δοκιμών , αξιολόγηση) και μελέτη γεφυρών, ορυγμάτων , επιχωμάτων και σήραγγας επί οδού 53km.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

 

Εκπόνηση Οριστικής μελέτης Γεφυρών και σηράγγων στο τμήμα 3.2 της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωτεχνική μελέτη τριών δίδυμων σηράγγων της Εγνατίας οδού μεταξύ Ανθοχωρίου-Μετσοβου στον σχηματισμό του φλύσχη της Ηπείρου
α) Σήραγγα δύο Κορυφών μήκους L=735m (μέγιστο υπερκείμενο)
β) Σήραγγα Κρημνού μήκους L=1080m>>
γ) Σήραγγα συνδετήρια οδού Κομβου Μετσόβου μήκους L=402m (κυκλική σήραγγα)
Εκπονήθηκε το πρόγραμμα και η αξιολόγηση όλων των ερευνών και η μελέτη της άμεσης υποστήριξης των σηράγγων, η μελέτη των στομίων αυτών (πρανή ύψους έως 25m) καθώς και η μελέτη επιχώματος μεταξύ των σηράγγων (α) και (β) ύψους έως 35m οπλισμένου με γεωπλέγματα για απότομες κλίσεις πρανών 2:1.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
pic-1

 

Εκπόνηση Γεωλογικής – Γεωτεχνικής μελέτης σηράγγων στο τμήμα 5.1 της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωτεχνική μελέτη τριών ορυγματων (CUT & COVER) στο τμήμα Πολύμυλος – Λευκόπτερα της Εγνατίας οδού, ύψους 50-60m, συνολικού μήκους 700m. Καθορισμός κλίσεως πρανών, μέτρων υποστήριξης και μέτρων επανεπίχωσης και αποκατάστασης τοπίου καθώς και προτάσεις θεμελίωσης των τεχνικών.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη τμήματος Α+Β στα πλαίσια της Μελέτης αναμόρφωσης και επικαιροποίησης Λ. Κύμης και επέκτασης μέχρι το ολυμπιακό χωριό
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωτεχνική έρευνα (εκτέλεση γεωτρήσεων, εργαστηριακών δοκιμών, αξιολόγηση) και μελέτη οδού μήκους 10km εντός αστικής περιοχής.
Περιλαμβάνει τα πιο κάτω σημαντικά τεχνικά στο Α΄ τμήμα:
Σήραγγα μήκους 1200m. Μελετήθηκε η ευστάθεια των στομίων και έγινε αξιολόγηση των γεωτεχνικών – γεωλογικών συνθηκών κατά μήκος αυτής.
Σήραγγα CUT&COVER μήκους 2500m. Μελετήθηκε η ΦΙ  των πασσαλοτοίχων και όρυγμα ύψους 25m.
Γέφυρα ρέματος Πύρνας. Μελετήθηκε η ΦΙ πασσάλων.
Γεφυρα ΑΔ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας. Γέφυρα Α.Δ. οδού Μενεξέδων. Μαλετήθηκε η Φ.Ι. πασσάλων.
Στο Β΄ τμήμα από Ε.Ο. έως το Ολυμοιακό Χωριό έγιναν τα εξής:
(i) Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη θεμελίωσης (Φ.Ι πασσάλων) στην γέφυρα ρέματος Χελιδονούς μήκους 300m, στην ΑΔ Μονοματίου, στην ΑΔ Τατοΐου, στην ΚΔ γέφυρας ΣΓΥΤ, στο COVER & CUT οδού Θηβαΐδος και στο τεχνικό κάλυψης ρεάματος Κοντίτα.
(ii) Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη θεμελίωσης οδού σε όλο το μήκος (L=4,5km περίπου), ευστάθειας πρανών ορυγμάτων μήκους 800m περίπου και ύψους 12m και πασσαλότοιχων.
Το έργο στο Β τμήμα έχει ολοκληρωθεί ( στο Α;)
pic-6

 

 

Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών και επίβλεψη γεωτ/κών εργασιών του τμήματος από Παράκαμψη Ελλασόνας έως Τριγωνικό Κοζάνης της Εγνατίας οδού

Τμήμα 51.1 Παρακαμψη Ελασσόνας

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τμήμα 51.1: Παράκαμψη Ελασσόνας μήκους 6km.

Προγραμματισμός, παρουσίαση – αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνική μελέτη προσωρινής υποστήριξης σήραγγας μήκους 140m.

 

Oλοκλήρωση Μελετών Παράκαμψης Αράχωβας

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προγραμματισμός, παρουσίαση – αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνική μελέτη προσωρινής υποστήριξης διάνοιξης κύριας σήραγγας μήκους 1515m και σήραγγας διαφυγής μήκους 1290m.

 

Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Μελέτη – Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και εκμετάλλευση Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μελέτη άμεσης υποστήριξης της σήραγγας του Μετρό από το Φρέαρ Μεταμόρφωσης έως το CUT & COVER Σταυρού μήκους 140m.

 

Μελέτη επέκτασης γραμμής 3 του Μετρό: Εθνική Άμυνα – Σταυρός στο τμήμα από Σταθμό «Χαλάνδρι έως φρέαρ ¨Μεταμόρφωσ稻

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΑΚΤΩΡ-SELI-ΑΒΑΞ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μελέτη άμεσης υποστήριξης της σήραγγας του μετρό από τον σταθμό Χαλανδρίου μέχρι το φρέαρ της Μεταμόρφωσης μήκους 525m.

 

Μελέτη κατασκευής Φρέατος Φ3 στην κατολίσθηση Κρυσταλλοπηγής της Εγνατίας Οδού

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και συμμετοχή στην γεωτεχνική μελέτη διάνοιξης φρέατος διαμέτρου D=15m και βάθους H=42m.

 

«Υπολειπόμενες μελέτες για την υπογειοποίηση του τετραπλού Σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών (ΣΣΑ) έως τις Τρείς Γέφυρες»(Α.Π.726/2014)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προγραμματισμός, Παρουσίαση και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών, Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Τεχνικών Έργων Υπογειοποίησης (C&C και μόνιμοι τοίχοι αντιστήριξης), Μελέτη Αλληλεπίδρασης του C&C με τα υφιστάμενα κτίρια

 

Γεωτεχνική μελέτη δύο παράλληλων μεταξύ των μικροσήραγγων διαμέτρου Φ1490/1200, μήκους 110 περίπου μέτρων εκάστη, στην Νέα Υπόγεια Διάβαση πλησίον του Αεροδρομίου και στη θέση του Σταθμού Κορωπίου στα πλαίσια του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ».

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕNVIPROSYSTEMS Α.Τ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσίαση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών, σύνταξη γεωτεχνικού προσομοιώματος, Μελέτη μικροσηράγγων (Pipe Jacking) Πρόταση απαιτούμενων οργάνων παρακολούθησης επιφανειακών καθιζήσεων Αττικής Οδού και ΣΓ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Συμπληρωματικές μελέτες έργου: «Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι Δ. Σούρπης

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εκπονήθηκαν οι κάτωθι γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες
(α) Διαμόρφωσης μόνιμων πρανών δανειοθαλάμου εντός του ταμιευτήρα
(β) Επικινδυνότητας πρανών λεκάνης κατάκλυσης του ταμιευτήρα
(γ) Διαμόρφωσης πρανών μονίμου ορύγματος υπερχειλιστή
(δ) Αξιολόγηση υλικών δανειοθαλάμου σωμάτων στήριξης και μελέτη ευστάθειας αναχώματος φράγματος
(ε) Διαμόρφωσης τελικού αποθεσιοθαλάμου και αποκατάστασης λατομείου αδρανών υλικών και λατομείου αργίλου
(ζ) Γεωτεχνική μελέτη και έλεγχος συνθηκών ευστάθειας πρανών λεκάνης κατάκλυσης ταμιευτήρα
pic-7

 

Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αντιστήριξης εκσκαφών στο αντλιοστάσιο Α31 του έργου «Αναγακαία έργα ενίσχυσης του κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων και αναβάθμιση των αντλιοστασίων της ακτής Σαρωνικού» της ΕΥΔΑΠ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΕΕ

 

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αγωγού ακαθάρτων κατά μήκος του παραδρόμου της Λ. Ποσειδώνος και της οδού Ελληνικού στο Ελληνικό Ν. Αττικής»
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΤΕΜΑΚ Α.Ε. & ΑΡΓΗΣ ΑΤΕ

 

Γεωτεχνική έρευνα αγωγού ακαθάρτων για τις ανάγκες του έργου «Βελτίωση αποχέτευσης και συμπλήρωση ομβρίων Γαρίτσας στην πόλη της Κέρρκυρας»
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

 

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αντιστήριξης πρανών ορύγματος Φ2500 του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στην περιοχή της Χαλυβουργικής»
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ

 

Ποιοτικός έλεγχος και Υπηρεσίες Γεωτεχνικού Συμβούλου του Αναδόχου στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΕΚΑΜΠΟΥ Ν.ΣΚΥΡΟΥ»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.

pic-13

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη της Επικαιροποίησης  μελέτης λιμενικών έργων κ.λ.π.  Λιμένα Μαραθόκαμπου Ν.Σάμου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οριστική γεωτεχνική έρευνα(εκτέλεση γεωτρήσεων , εργαστηριακών δοκιμών, αξιολόγηση).

Ελεγχος υπεδάφους για την θεμελίωση κρηπιδωμάτων

 

Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη μαρίνας και εσωτερικών έργων προστασίας μώλου λιμένα Πυθαγορείου Ν. Σάμου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οριστική γεωτεχνική έρευνα(εκτέλεση γεωτρήσεων , εργαστηριακών δοκιμών, αξιολόγηση).

Ελεγχος υπεδάφους για την θεμελίωση κρηπιδωμάτων

 

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη λιμένος Βουρκαρίου Ν. Κέας

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη μαρίνας Ιτέας

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη μαρίνας Αργοστολίου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ε.Ο.Τ.

 

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη μαρίνας Ν. Κώ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ε.Ο.Τ.

 

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη εσωτερικού κρηπιδώματος παλαιού λιμένος Ν. Κω

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

 

Ολοκληρωμένη μελέτη σχεδιασμού και ανάπτυξης και λοιπές αναγκαίες μελέτες και έρευνες για την κατασκευή των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του ολυμπιακών εγκαταστάσεων του μοντέρνου πένταθλου και της αντιπτέρισης (BADMINTON), την ανάπλαση και τα έργα υποδομής στο Ολυμπιακό συγκρότημα Γουδί.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΣΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωτεχνική έρευνα (εκτέλεση γεωτρήσεων, εργαστηριακών δοκιμών, αξιολόγηση) και μελέτη για την θεμελίωση του κτιρίου.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

pic-5

 

Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη σε οικόπεδο επί των οδών Πατησίων 159 και Αγαθουπόλεως στην Αθήνα για την ενέγερση κτιρίου της εταιρείας ΧΟΝΤΟΣ ΑΒΕΕ.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΟΝΤΟΣ ΑΒΕΕ

 

Εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων – εργαστηριακών δοκιμών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων για το έργο «Μελέτη και κατασκευή του συγκροτήματος Μουσείο Νέων, Κέντρο Τεχνών, Κέντρο Διαδραστικών Μέσων και μετά του περιβάλλοντος χώρου και των προσπελάσεών του» επί της οδού Πειραιώς 254 στον Ταύρο Ν. Αττικής»
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

 

Εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας σε οικόπεδο επί της Εθνικής οδού Ηρακλείου – Μεσσσαράς Νήσου Κρήτης στην θέση Γιοφυράκια
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΔΡΑΣΗ Χ.ΨΑΛΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ

 

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αντιστήριξης πρανών ορύγματος αγωγού Φ2500 του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στην περιοχή της Χαλυβουργικής»
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ

 

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη για το έργο «Κατασκευή κτιρίου λόχου 80 Ανδρών της Σχολής Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο»
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

 

Γεωτεχνική έρευνα για το έργο «Μετατροπή τμήματος του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης σε Μουσείο Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων και Μουσείο Παγκόσμιου Κλασσικού Αθλητισμού»
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ

 

Γεωτεχνική έρευνα για την κατασκευή νέων αιθουσών της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στην Περιοχή Οινόφυτα Βοιωτίας»
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

 

Γεωτεχνική έρευνα – Μελέτη για αποθήκη πρώτων υλών Τσιμέντου Εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
pic-9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Ανάθεση καθηκόντων συμβούλου για την εκπόνηση μελετών Τεχνικών σε διάφορες θέσεις του κυρίως άξονα της Εγνατίας οδού. Γέφυρα ποταμού Μετσόβου Τμήμα 3.2 Εγνατίας οδού.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οριστική γεωλογική μελέτη γέφυρας Μετσόβου, μελέτη οδών πρόσβασης στα μεσόβαθρα Μ2 και Μ3. Μέτρα άμεσης υποστήριξης πρανών και θεμελίωσης τοίχων αντιστήριξης. Γεωτεχνικές μελέτες εκσκαφών ακροβαθρων. Γεωτεχνική Μελέτη και παρακολούθηση εκσκαφών φρεάτων θεμελίωσης μεσοβάθρων.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
pic-4

 

“ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΣΚΑ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ Δ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ”

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τεχνικός Σύμβουλος για την μελέτη και κατασκευή χωμάτινου φράγματος για την δημιουργία ταμιευτήρα συγκέντρωσης υδάτων, χωρητικότητας 1.2 x 106 m3, μέγιστου ύψους 35,0m, πλάτους στέψης 8,5m μήκους στέψης 92,0m. περίπου, στην περιοχή των Δ.Δ. Ερυμάνθειας και Βελημαχίου του δήμου Τριταίας νομού Αχαΐας.

pic-11

 

Ποιοτικός Ελέγχος και Υπηρεσίες Γεωτεχνικού Συμβούλου στην διάρκεια κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:  Ποιοτικός έλεγχος και Υπηρεσίες Γεωτεχνικού Συμβούλου στην κατασκευή του φράγματος Πλακιώτισσας στην περιοχή  της Ανατολικής Μεσσαράς επί του χειμάρρου Αναποδάρη. Το χωμάτινο ανάχωμα  του φράγματος είναι πλάτους στέψης 8,0m, μήκους στέψης 300,0m. ύψους 47,5m. Ο ωφέλιμος όγκος του ταμιευτήρα που δημιουργείται ανέρχεται σε 18,6 x 106 m3.

pic-12

 

ΦΡΑΓΜΑ ΣΚΥΡΟΥ

Ποιοτικός έλεγχος και Υπηρεσίες Γεωτεχνικού Συμβούλου στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΕΚΑΜΠΟΥ Ν.ΣΚΥΡΟΥ»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.

pic-13