ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Ανάθεση καθηκόντων συμβούλου για την εκπόνηση μελετών Τεχνικών σε διάφορες θέσεις του κυρίως άξονα της Εγνατίας οδού. Γέφυρα ποταμού Μετσόβου Τμήμα 3.2 Εγνατίας οδού.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οριστική γεωλογική μελέτη γέφυρας Μετσόβου, Μελέτη οδού πρόσβασης στο μεσόβαθρο Μ2. Μέτρα άμεσης υποστήριξης πρανών και θεμελίωσης τοίχων αντιστήριξης. Μελέτη οδού πρόσβασης μεσόβαθρου Μ3 και μελέτες εκσκαφών ακροβαθρων.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Εκπόνηση Οριστικής μελέτης Γεφυρών και σηράγγων στο τμήμα 3.2 της Εγνατιας οδού.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οριστική Γεωλογική  μελέτη τριών δίδυμων σηράγγων της Εγνατίας οδού μεταξύ Ανθοχωρίου – Μετσόβου στον σχηματισμό του φλύσχη της Ηπείρου α)Σήραγγα δύο Κορυφών μήκους L=735m β)Σήραγγα Κρημνού μήκους L= 1080 m γ)Σήραγγα συνδετήριας οδού Κόμβου Μετσόβου μήκους L=402 m  (κυκλική σήραγγα).ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Δ.Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Εκπόνηση Οριστικής μελέτης Γεφυρών και σηράγγων στο τμήμα 5.1 της Εγνατιας οδού.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Πρόκειται για γεωλογική μελέτη  τριών ορυγμάτων (CUT & COVER) στο τμήμα Πολύμυλος – Λευκόπετρα της Εγνατίας οδού, ύψους 50-60m συνολικού μήκους 700m.  Καθορισμός κλίσεως πρανών, μέτρων υποστήριξης και μέτρων επανεπίχωσης και αποκατάστασης τοπίου καθώς και προτάσεις θεμελίωσης των τεχνικών.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Δ.Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Γεωλογική έρευνα της Νέας  Σύνδεσης αυτοκ/μου σήραγγας Ραψομμάτη – Λεύκτρο με Π.Ε.Ο. και αποκατάσταση τοπικού οδικού δικτύου στο τμήμα Λεύκτρο -Παραδείσια της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης -Καλαμάτας
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Πρόκειται για γεωλογική μελέτη οδού μήκους 9,5km για τον εντοπισμό και την  αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με την ευστάθεια των πρανών ορυγμάτων και τη θεμελίωση των τεχνικών έργων. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Δ.Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Eκπόνηση οριστικων μελετών των δίδυμων σηράγγων Αγ. Παρασκευής και Αγναντερού του τμήματος Παναγιά -Γρεβενά (τμήμα 4.1.2s) της Εγνατίας οδού.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωλογική μελέτη  για τον καθορισμό των τεχνικογεωλογικών  συνθήκών κατά μήκος των διδυμων σηράγγων της Εγνατίας οδού. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Δ.Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Εκπόνηση Οριστικής Γεωλογικής μελέτης του τμήματος Σιάτιστα -Ράχες του Κάθετου άξονα (τμημα 45.1.1) της Εγνατιας οδού
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οριστική Γεωλογική μελέτη οδού 10,50km σε κλίμακα 1:1000 με σκοπό τον καθορισμό των τεχνικογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν κατά μήκος της χάραξης
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Δ.Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Οριστική Γεωλογική μελέτη στον οδικό άξονα Κεντρικής Ελλάδος στα πλαίσια της δημοπράτησης του άξονα αυτού με το σύστημα της παραχώρησης  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ/ΟΑΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωλογική μελέτη α) τμήματος από σύνδεση Εγνατίας οδού μέχρι ρέμμα Καστανιώτικο(διερεύνηση εναλλακτικών χαράξεων)β) τμήμα Περιβόλλι -Λυγαριά μήκους 21 km γ)Τμήμα Μακρυράχη -Ανάβρα μήκους 10km.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Δ.Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Μελέτη χάραξης για τη Νέα Σιδ/κή γραμμή Καλαμπάκας- Κοζάνης, Τμήμα Καλαμπάκα-Δήμητρα – ΔΗΜΗΤΡΑ (Α΄ΦΑΣΗ)(Α.Σ.1100)
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: εδισυ αε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οριστική Γεωλογική μελέτη Oρυγμάτων-Επιχωμάτων, Γεφυρών, Κάτω διαβάσεων οδών, Cut & Cover.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Δ.Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Ολοκλήρωση Μελετών Παράκαμψης Αράχωβας
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ –ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωλογική έρευνα –μελέτη γεφυρών, ορυγμάτων , επιχωμάτων και κύριας σήραγγας.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Δ.Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΓΓΑΡΑΣ

Συμπληρωματικές Μελέτες ολοκλήρωσης Οδικού Άξονα  Χαλκίδας Λεπούρων Κύμης
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οριστική Γεωλογική μελέτη Oρυγμάτων-Επιχωμάτων, Γεφυρών, Κάτω διαβάσεων οδών.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Δ.Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Μελέτη του οδικού άξονα ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ (Κατά τμήματα).
Τμήμα: Παράκαμψη Λαγκαδίων.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ/ΔΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωλογική Θεώρηση και Οριστική Γεωλογική μελέτη Oρυγμάτων – Επιχωμάτων, Γεφυρών, Κάτω διαβάσεων οδών, Cut&Cover και Σηράγγων.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Δ.Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε

Καθήκοντα Τεχνικου Συμβούλου για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην εκτέλεση γεωλογικών-γεωτεχνικών ερευνών – εργασιών και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων  στο τμήμα της Ιονίας οδού Α/Κ/ ΚΟΥΒΑΡΑ/ΚΟΜΠΟΤΙ.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ/ΟΑΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεωλογική έρευνα-μελέτη γεφυρών, ορυγμάτων, επιχωμάτων και σήραγγας επί οδού 53km.
Ανάδοχος: Α.Δ.Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.