ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

upiresies_1
upiresies_2
upiresies_3
upiresies_4
upiresies_5
upiresies_2
upiresies_3
upiresies_4
upiresies_5

Η εταιρεία ΑΔΦ Σύμβουλοι Γεωτεχνικοί Μηχανικοί ΕΠΕ:

Αναλαμβάνει να εκτελέσει:

 • ερευνητικές γεωτρήσεις
 • επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές- δοκιμαστικές φορτίσεις
 • υδρογεωλογικές έρευνες
 • γεωλογικές, γεωφυσικές και γεωσεισμικές έρευνες (CROSS HOLE)

Εκπονεί μελέτες γεωτεχνικές – τεχνικογεωλογικές και θεμελιώσεων έργων Πολιτικού Μηχανικού που αφορούν:

 • σήραγγες και cut & Cover
 • χωμάτινα και λιθόρριπτα φράγματα
 • βελτίωση εδαφών
 • βαθιές αντιστηρίξεις
 • κατολισθήσεις – ευστάθεια πρανών
 • θεμελιώσεις με πασσάλους
 • θεμελιώσεις αντλιοστασίων και αγωγών δικτύων
 • θεμελιώσεις κτιρίων

Παρέχει υπηρεσίες γεωτεχνικού συμβούλου και ποιοτικού ελέγχου στην κατασκευή:

 • φραγμάτων
 • σηράγγων
 • οδών – γεφυρών