ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το εργαστήριο εδαφομηχανικής – βραχομηχανικής ευρίσκεται στην ίδια διεύθυνση (Χίου 2) και καλύπτει εμβαδόν 250τμ. Είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα όργανα δοκιμών προέλευσης Μ.Βρετανίας με αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής αποτελεσμάτων και σχεδίασης μέσω Η/Υ και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στο εργαστήριο εκτελούνται όλες οι δοκιμές που αφορούν τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών παραμέτρων του υπεδάφους για εδάφη ή βράχους καθώς και για αδρανή υλικά.

Το προσωπικό του εργαστηρίου έχει μακρόχρονη εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευσή του εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υψηλής αξιοπιστίας.

ΔΟΚΙΜΕΣ

Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένων δειγμτάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους

Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών εδαφών

Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών

Προσδιορισμός ειδικού βάρους χονδρόκκοκου υλικού χωρίς τρίψιμο του υλικού

Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας (Όρια Atterberg)

Κοκκομετρική ανάλυση-ξηρή μέθοδος

Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κοσκίνου Νο 200 σε αδρανή υλικά

Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκων εδαφών  με αραιόμετρο

Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας-πυκνότητας εδάφους (πρότυπη μέθοδος Proctor)

Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας-πυκνότητας εδάφους (τροποποιημένη μέθοδος Proctor)

Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας (CBR)

Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως

Δοκιμή πίεσης διόγκωσης – ελεύθερης Διόγκωσης στην συσκευή συνεκτικών εδαφών στην συσκευή Στερεοποίησης

Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης εδαφών

Δοκιμή τριαξονικής θλίψης εδαφών χωρίς στερεοποίηση χωρίς αποστράγγιση (UU)

Δοκιμή τριαξονικής θλίψης εδαφών με στερεοποίηση χωρίς αποστράγγιση, με μέτρηση πιέσεως πόρων (CUPP)

Δοκιμή τριαξονικής θλίψης εδαφών δοκιμή με στερεοποίηση και με αποστράγγιση χωρίς μέτρηση πίεσης πόρων (CD)

Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς προηγούμενη στερεοποίηση (UU)

Δοκιμή άμεσης ταχείας διάτμησης με προηγούμενη στερεοποίηση (CU)

Δοκιμή άμεσης βραδείας διάτμησης με προηγούμενη στερεοποίηση (CD)

Δοκιμή υδροπερατότητας μεταβλητού ύψους (μεταβαλλόμενου φορτίου)

Προσδιορισμός συντελεστού υδροπερατότητας στη συσκευή στερεοποιήσεως (οιδήμετρο)

Προσδιορισμός παραμένουσας αντοχής με τη μέθοδο της επαναλαμβανόμενης διάτμησης

Προσδιορισμός παραμένουσας διατμητικής αντοχής (Συσκευή Bromhead)

Προσδιορισμός οργανικών με καύση

Προετοιμασία βραχώδους κυλινδρικού δοκιμίου & προσδιορισμός ανοχών σε διαστάσεις και σχήμα (επιπεδότητα, παραλληλία)

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος

Προσδιορισμός πορώδους και πυκνότητας πετρώματος

Προσδιορισμός μέτρου ελαστικότητας (Ε) και λόγου Poisson (v) σε μονοαξονική θλίψη

Προσδιορισμός αντοχής σε μονοαξονική θλίψη βραχώδους δοκιμίου

Προσδιορισμός αντοχής σε σημειακή φόρτιση

Προσδιορισμός σκληρότητας με σφυρί Schmidt

Προσδιορισμός διατμητικής αντοχής φυσικών- και τεχνητών ασυνεχειών πετρωμάτων

Έμμεσος προσδιορισμός της εφελκυστικής αντοχής (θλίψη κατά γενέτειρα)

Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών επί τόπου με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου

Προσδιορισμός Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας επί τόπου (CBR)

Δοκιμαστική φόρτιση εδαφών με πλάκα

Προσδιορισμός υδροπερατότητας εδάφους σε γεώτρηση επί τόπου του έργου

Πρότυπη δοκιμή δισειδύσεως (SPT)